Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 1. BEVEZETÉS

Pintér Pro-Fitt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://profitt-dieta.hu címen.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

 

 1. AZ ADATKEZELŐ, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Név: Pintér Pro-Fitt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Pintér Pro-Fitt Kft.)

Székhely: 3261 Abasár, Jókai Mór út 43.

Adószám: 11714848-1-09

Cégjegyzékszám: Cg. 09-09-018219

A bejegyző bíróság megnevezése: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Pintér Józsefné, ügyvezető

Telefon: +36/30/275-5759

E-mail: info@profitt-dieta.hu

Honlap: https://profitt-dieta.hu

A GDPR IV. Fejezet 37. cikk (1) bekezdésének c) pontjában rögzítettekre tekintettel, mivel a Társaság a GDPR 9. cikke szerinti különleges (egészségügyi) adatokat kezel, a Társaság köteles adatvédelmi tisztviselőt kijelölni. A Társaság az adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői szintű ismerete, valamint a GDPR. 39. cikkében felsorolt feladatok ellátására való alkalmasság alapján jelöli ki. Az adatvédelmi tisztviselő a Társaság alkalmazottja lehet, vagy szolgáltatási szerződés keretében láthatja el ezen feladatait. A Társaság – a GDPR. 37. cikkének (7) bekezdésében előírtakra tekintettel – az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit közzéteszi, és azokat a felügyeleti hatósággal is közli.

Adatvédelmi tisztviselő: Pintér Noémi

E-mail: noemi.pinter@formabahozunk.hu

Telefon: +36/30/2755-759

A GDPR 39. cikke értelmében az adatvédelmi tisztviselő az alábbi feladatokat látja el:

 • TÁJÉKOZTAT ÉS SZAKMAI TANÁCSOT AD AZ ADATKEZELŐ VAGY AZ ADATFELDOLGOZÓ, TOVÁBBÁ AZ ADATKEZELÉST VÉGZŐ ALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE AZ E RENDELET, VALAMINT AZ EGYÉB UNIÓS VAGY TAGÁLLAMI ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK SZERINTI KÖTELEZETTSÉGEIKKEL KAPCSOLATBAN;
 • ELLENŐRZI AZ E RENDELETNEK, VALAMINT AZ EGYÉB UNIÓS VAGY TAGÁLLAMI ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEKNEK, TOVÁBBÁ AZ ADATKEZELŐ VAGY AZ ADATFELDOLGOZÓ SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS BELSŐ SZABÁLYAINAK VALÓ MEGFELELÉST, IDEÉRTVE A FELADATKÖRÖK KIJELÖLÉSÉT, AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKBEN VEVŐ SZEMÉLYZET TUDATOSSÁG-NÖVELÉSÉT ÉS KÉPZÉSÉT, VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ AUDITOKAT IS;
 • KÉRÉSRE SZAKMAI TANÁCSOT AD AZ ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLATRA VONATKOZÓAN, VALAMINT NYOMON KÖVETI A HATÁSVIZSGÁLAT 35. CIKK SZERINTI ELVÉGZÉSÉT;
 • EGYÜTTMŰKÖDIK A FELÜGYELETI HATÓSÁGGAL;
 • AZ ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ÜGYEKBEN – IDEÉRTVE A GDPR 36. CIKKÉBEN EMLÍTETT ELŐZETES KONZULTÁCIÓT IS – KAPCSOLATTARTÓ PONTKÉNT SZOLGÁL A FELÜGYELETI HATÓSÁG FELÉ, VALAMINT ADOTT ESETBEN BÁRMELY EGYÉB KÉRDÉSBEN KONZULTÁCIÓT FOLYTAT VELE.

 

 1. A tájékoztatóban található FONTOSABB fogalmak meghatározása:
 • „ÉRINTETT”: BÁRMELY INFORMÁCIÓ ALAPJÁN AZONOSÍTOTT VAGY AZONOSÍTHATÓ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK, AKIKRE VONATKOZÓAN AZ ADATKEZELŐ HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYES ADATOKAT KEZEL.
 • „SZEMÉLYES ADAT”: AZONOSÍTOTT VAGY AZONOSÍTHATÓ TERMÉSZETES SZEMÉLYRE („ÉRINTETT”) VONATKOZÓ BÁRMELY INFORMÁCIÓ; AZONOSÍTHATÓ AZ A TERMÉSZETES SZEMÉLY, AKI KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT MÓDON, KÜLÖNÖSEN VALAMELY AZONOSÍTÓ, PÉLDÁUL NÉV, SZÁM, HELYMEGHATÁROZÓ ADAT, ONLINE AZONOSÍTÓ VAGY A TERMÉSZETES SZEMÉLY TESTI, FIZIOLÓGIAI, GENETIKAI, SZELLEMI, GAZDASÁGI, KULTURÁLIS VAGY SZOCIÁLIS AZONOSSÁGÁRA VONATKOZÓ EGY VAGY TÖBB TÉNYEZŐ ALAPJÁN AZONOSÍTHATÓ.
 • „BIOMETRIKUS ADAT”: EGY TERMÉSZETES SZEMÉLY TESTI, FIZIOLÓGIAI VAGY VISELKEDÉSI JELLEMZŐIRE VONATKOZÓ MINDEN OLYAN SAJÁTOS TECHNIKAI ELJÁRÁSOKKAL NYERT SZEMÉLYES ADAT, AMELY LEHETŐVÉ TESZI VAGY MEGERŐSÍTI A TERMÉSZETES SZEMÉLY EGYEDI AZONOSÍTÁSÁT, ILYEN PÉLDÁUL AZ ARCKÉP VAGY A DAKTILOSZKÓPIAI ADAT.
 • „EGÉSZSÉGÜGYI ADAT”: EGY TERMÉSZETES SZEMÉLY TESTI VAGY PSZICHIKAI EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRA VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADAT, IDEÉRTVE A TERMÉSZETES SZEMÉLY SZÁMÁRA NYÚJTOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ OLYAN ADATOT IS, AMELY INFORMÁCIÓT HORDOZ A TERMÉSZETES SZEMÉLY EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL.
 • „ADATKEZELŐ”: AZ A TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLY, KÖZHATALMI SZERV, ÜGYNÖKSÉG VAGY BÁRMELY EGYÉB SZERV, AMELY A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJAIT ÉS ESZKÖZEIT ÖNÁLLÓAN VAGY MÁSOKKAL EGYÜTT MEGHATÁROZZA; HA AZ ADATKEZELÉS CÉLJAIT ÉS ESZKÖZEIT AZ UNIÓS VAGY A TAGÁLLAMI JOG HATÁROZZA MEG, AZ ADATKEZELŐT VAGY AZ ADATKEZELŐ KIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZEMPONTOKAT AZ UNIÓS VAGY A TAGÁLLAMI JOG IS MEGHATÁROZHATJA;
 • „ADATKEZELÉS”: A SZEMÉLYES ADATOKON VAGY ADATÁLLOMÁNYOKON AUTOMATIZÁLT VAGY NEM AUTOMATIZÁLT MÓDON VÉGZETT BÁRMELY MŰVELET VAGY MŰVELETEK ÖSSZESSÉGE, ÍGY A GYŰJTÉS, RÖGZÍTÉS, RENDSZEREZÉS, TAGOLÁS, TÁROLÁS, ÁTALAKÍTÁS VAGY MEGVÁLTOZTATÁS, LEKÉRDEZÉS, BETEKINTÉS, FELHASZNÁLÁS, KÖZLÉS TOVÁBBÍTÁS, TERJESZTÉS VAGY EGYÉB MÓDON TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRHETŐVÉ TÉTEL ÚTJÁN, ÖSSZEHANGOLÁS VAGY ÖSSZEKAPCSOLÁS, KORLÁTOZÁS, TÖRLÉS, ILLETVE MEGSEMMISÍTÉS;
 • „ADATFELDOLGOZÓ”: AZ A TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLY, KÖZHATALMI SZERV, ÜGYNÖKSÉG VAGY BÁRMELY EGYÉB SZERV, AMELY AZ ADATKEZELŐ NEVÉBEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZEL;
 • „ADATFELDOLGOZÁS”: AZ ADATKEZELŐ MEGBÍZÁSÁBÓL VAGY RENDELKEZÉSE ALAPJÁN ELJÁRÓ ADATFELDOLGOZÓ ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSI MŰVELETEK ÖSSZESSÉGE;
 • „ADATVÉDELMI INCIDENS”: A BIZTONSÁG OLYAN SÉRÜLÉSE, AMELY A TOVÁBBÍTOTT, TÁROLT VAGY MÁS MÓDON KEZELT SZEMÉLYES ADATOK VÉLETLEN VAGY JOGELLENES MEGSEMMISÍTÉSÉT, ELVESZTÉSÉT, MEGVÁLTOZTATÁSÁT, JOGOSULATLAN KÖZLÉSÉT VAGY AZ AZOKHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉST EREDMÉNYEZI;
 • „CÍMZETT”: AZ A TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLY, KÖZHATALMI SZERV, ÜGYNÖKSÉG VAGY BÁRMELY EGYÉB SZERV, AKIVEL VAGY AMELLYEL A SZEMÉLYES ADATOT KÖZLIK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY HARMADIK FÉL-E. AZON KÖZHATALMI SZERVEK, AMELYEK EGY EGYEDI VIZSGÁLAT KERETÉBEN AZ UNIÓS VAGY A TAGÁLLAMI JOGGAL ÖSSZHANGBAN FÉRHETNEK HOZZÁ SZEMÉLYES ADATOKHOZ, NEM MINŐSÜLNEK CÍMZETTNEK; AZ EMLÍTETT ADATOK E KÖZHATALMI SZERVEK ÁLTALI KEZELÉSE MEG KELL, HOGY FELELJEN AZ ADATKEZELÉS CÉLJAINAK MEGFELELŐEN AZ ALKALMAZANDÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYOKNAK;
 • „PROFILALKOTÁS”: SZEMÉLYES ADATOK AUTOMATIZÁLT KEZELÉSÉNEK BÁRMELY OLYAN FORMÁJA, AMELYNEK SORÁN A SZEMÉLYES ADATOKAT VALAMELY TERMÉSZETES SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ BIZONYOS SZEMÉLYES JELLEMZŐK ÉRTÉKELÉSÉRE, KÜLÖNÖSEN A MUNKAHELYI TELJESÍTMÉNYHEZ, GAZDASÁGI HELYZETHEZ, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTHOZ, SZEMÉLYES PREFERENCIÁKHOZ, ÉRDEKLŐDÉSHEZ, MEGBÍZHATÓSÁGHOZ, VISELKEDÉSHEZ, TARTÓZKODÁSI HELYHEZ VAGY MOZGÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JELLEMZŐK ELEMZÉSÉRE VAGY ELŐREJELZÉSÉRE HASZNÁLJÁK.
 • „ÁLNEVESÍTÉS”: A SZEMÉLYES ADATOK OLYAN MÓDON TÖRTÉNŐ KEZELÉSE, AMELYNEK KÖVETKEZTÉBEN TOVÁBBI INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA NÉLKÜL TÖBBÉ MÁR NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG, HOGY A SZEMÉLYES ADAT MELY KONKRÉT TERMÉSZETES SZEMÉLYRE VONATKOZIK, FELTÉVE, HOGY AZ ILYEN TOVÁBBI INFORMÁCIÓT KÜLÖN TÁROLJÁK, ÉS TECHNIKAI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK MEGTÉTELÉVEL BIZTOSÍTOTT, HOGY AZONOSÍTOTT VAGY AZONOSÍTHATÓ TERMÉSZETES SZEMÉLYEKHEZ EZT A SZEMÉLYES ADATOT NEM LEHET KAPCSOLNI.

 

 1. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN

5.1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

5.2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

5.3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

5.4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

5.5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

5.6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

5.7. Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

5.8. Mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre a fenti elvek hatékony megvalósítása, a kötelezettségek teljesítése, jogi garanciák beépítése stb. céljával, mindezeket pedig szabályozottan és részletesen dokumentáltan teszi meg. A gyakorlatban a gondolkodásmódot elősegíti a munkavállalók oktatása, adatvédelmi tudatossága, valamint az egyes adatkezelések bevezetése és/vagy rendszeres felülvizsgálata során használt hatásvizsgálat, kockázatelemzés, érdekmérlegelési teszt („Privacy by design”).

5.9. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személyek, a gyermekek személyes adatainak védelmére. Az ő nyilatkozatukhoz a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelése minden szakaszában megfelel a célnak, továbbá az adatok felvétele és kezelése tisztességesen történik. Az Adatkezelő kijelenti, hogy csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy személyes adatot csak megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulás alapján, szerződés teljesítése érdekében vagy jogszabályi kötelezettség alapján kezel. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt megfelelően tájékoztatja, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatja az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az Infotv. 5. § (1) bekezdése értelmében „Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,
 2. b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
 3. c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy
 4. d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.”

Az Infotv. 5. § (2) bekezdése szerint „Különleges adat

 1. a) az (1) bekezdés c)-d) pontjában meghatározottak szerint, vagy
 2. b) akkor kezelhető, ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához feltétlenül szükséges és azzal arányos, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli.”

Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Adatkezelő az érintettnek a személyes adatok, valamint a különleges adatok/egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását (Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint Infotv. 5. § (2) bekezdésének a) pontja) az első kapcsolatfelvételkor, elsőként az érintettnek az Adatkezelő hivatalos honlapján történő regisztrációja során (az online formában megadott elfogadó nyilatkozatok útján), az érintettnek az Adatkezelőnél történő első megjelenése alkalmával pedig külön okiratba foglaltan (ún. Beleegyező nyilatkozatban [tartalmát tekintve adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatban]) szerzi be.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi. Az Infotv. 2. § (2) bekezdése alapján, az alapelvek körében az Infotv. 4. § (5) bekezdésében meghatározott következő kiegészítéssel együttesen kell alkalmazni a Rendeletet: „A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy  tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.”

Az Adatkezelő, a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy (Érintett) felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az Adatkezelő megjegyzi, hogy tekintettel arra, hogy az érintett által kitöltött „jelentkezés ingyenese telefonos konzultációra” elnevezésű adatlap kitöltése során Adatkezelő a GDPR 9. cikk szerinti különleges adatokat is kezel, ennek értelmében az Adatkezelő ezen adatkezelésével kapcsolatosan adatvédelmi hatásvizsgálatot végzett, mivel figyelemmel volt a 95/46/EK irányelv 29. cikke alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoportnak az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésével kapcsolatosan tett WP 248 számú iránymutatásában javasolt szempontokra, valamint a NAIH részéről a Rendelet 35. cikkének 4. bekezdésére figyelemmel nyilvánosságra hozott jegyzékben rögzítettekre. Az elvégzett hatásvizsgálat eredménye: az adatkezelések tekintetében fennáll az adatkezelés szükségessége, valamint az érintett jogai korlátozásának arányossága, amely alapján az egészségügyi adatok, mint különleges adatok kezelésének kockázata alacsony, egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezésének esélye a megtett intézkedések hatására kicsi.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS TÍPUSAI, A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR, Rendelet);

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.),

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),

– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Ehtv.)

 

 • HONLAP HASZNÁLATA SORÁN KEZELT ADATOK

Ön a https://profitt-dieta.hu weboldalt személyes adatai megadása nélkül is használhatja, ennek megfelelően a honlap használatára az általános adatvédelmi rendelet hatálya nem terjed ki.

A honlap böngészése során keletkező adatokat az Adatkezelő semmilyen módon nem tárolja vagy kezeli a konkrét érintetthez köthető módon.

 

https://profitt-dieta.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza, azonban a cookiek segítségével nem valósít meg személyes adat kezelést.

Az adatkezelés jogalapja: az Eker tv. 13.§/A (3), (4) bekezdései, a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések, valamint az Ehtv. 155.§ (4) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása, amelyet a honlapokra történő első belépéskor kérünk el, és rögzítünk.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:

https://profitt-dieta.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 

 • ÜZENETKÜLDÉSHEZ, KAPCSOLATFELVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

A kezelt személyes adatok típusa: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama: Törlésig.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat leírása:

 1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.
 2. Adatkezelő részére a weboldalon keresztül megadott adatok e-mailben jutnak el az info@profitt-dieta.hu e-mail címre.
 3. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

Az adatkezelés megismerésére jogosultak: Adatkezelő.

 

 • SZÁMLÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

A kezelt személyes adatok típusa: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím (irányítószám, település név, utca, házszám, emelet, ajtó).

Az adatkezelés célja: A weboldalon szolgáltatás igénybevétele során a szerződés teljesítése, számla kiállítása, a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán Adatkezelő szolgáltatását igénybe veszi, és vele szerződés köttetik.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján.

Az adatkezelés időtartama: a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Társaságunk a törvényi előíráson túl + 2 évig kezeli a személyes adatokat az elévülési idő, valamint az egyes adóhatósági vizsgálatok lefolytatása miatt.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat leírása:

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. 

Az adatok megismerésére jogosultak, a személyes adatok címzettjei:

Az Adatkezelő, és a könyveléssel érintett adatfeldolgozó (REGISTER 2000 Kft.) a felvett megrendelések teljesítése és a számla kibocsátása érdekében kezeli a számlázáshoz kapcsolódó személyes adatokat.

 

 • „JELENTKEZÉS INGYENES TELEFONOS KONZULTÁCIÓRA” NEVŰ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

A kezelt személyes adatok típusa: az érintett vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, az adatlapon található, az érintettre vonatkozó egészségügyi adatok (lásd fentebb, a fogalom-meghatározásoknál).

Az adatkezelés célja: Az adatlap kitöltése során megadott adatok ismeretében Adatkezelő a megfelelő életmódkezelő módszer kialakításához, a személyre szabott, az érintett egészsége megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán található, fenti elnevezésű adatlapot kitölti és elküldi az Adatkezelő részére.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama: Ha a kezelt adat célhoz kötöttsége megszűnik, és annak további tárolását a vonatkozó hatályos törvények nem írják elő, az érintett személyes adatait törölni kell., az érintett törlésre irányuló kérelméig.

Az adatok megismerésére jogosultak, a személyes adatok címzettjei:

Az Adatkezelő az adatlap kitöltésének elemzése, valamint az érintett állapotának megfelelő egyedi, személyre szabott „program” beállítása érdekében kezeli a személyes adatokat, adatfeldolgozót az egészségügyi adatok tekintetében nem vesz igénybe.

 

 • SZEMÉLYES ADATOK TUDOMÁNYOS KUTATÁSI, ILLETŐLEG STATISZTIKAI CÉLÚ KEZELÉSE

 A GDPR 89. cikk (1) bekezdése szerint „A személyes adatok tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott kezelését e rendelettel összhangban az érintett jogait és szabadságait védő megfelelő garanciák mellett kell végezni. E garanciáknak biztosítaniuk kell, hogy olyan technikai és szervezési intézkedések legyenek érvényben, melyek biztosítják különösen az adattakarékosság elvének betartását. Ezen intézkedések közé tartozhat az álnevesítés, amennyiben az említett célok ily módon megvalósíthatók. Amennyiben e célok megvalósíthatók az adatok oly módon történő további kezelése révén, amely nem vagy már nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását, a célokat ilyen módon kell megvalósítani.”

A GDPR (162) preambulumbekezdése alapján „Statisztikai célúnak minősül a személyes adatok statisztikai felmérések vagy statisztikai eredmények kiszámításának céljából történő gyűjtése és kezelése. Ezeket a statisztikai eredményeket a későbbiekben többféle célra is fel lehet használni, többek között tudományos kutatás céljára is. A statisztikai célból következik, hogy a statisztikai célú adatkezelés eredménye nem személyes adat, hanem összesített adat, és hogy ezt az eredményt vagy a személyes adatokat nem használják fel konkrét természetes személyekre vonatkozó intézkedések vagy döntések alátámasztására.”

A GDPR 21. cikk (6) bekezdése értelmében „Ha a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.”

A fentieknek megfelelően Adatkezelő ebben a körben tájékoztatja az érintetteket, hogy a „Kliensadatlapon”, illetőleg az Adatkezelő honlapján található online „Jelentkezés ingyenes telefonos konzultációra” elnevezésű adatlapon megadott egészségügyi adataik tudományos kutatás, tanulmánykészítés céljára, illetőleg statisztikai célokra történő felhasználása minden esetben álnevesítési eljárást követően kerül sor.

Adatkezelő ebben a körben tájékoztatja az érintetteket, hogy a GDPR (50) preambulumbekezdésével összhangban „A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését. A tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott további adatkezelést összeegyeztethető, jogszerű adatkezelési műveleteknek kell tekinteni.” Mindezekből következően Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a fenti célok teljesülése érdekében Adatkezelőnek nincs szüksége az ebben a pontban kifejtett adatkezelés során az érintettek hozzájárulására – mint jogalapra az adatkezeléshez –, tekintettel arra, hogy a tudományos kutatási cél egyrészt összeegyeztethető a GDPR Rendeletben meghatározottakkal, valamint az Adatkezelő minden további intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az ezen célokra felhasznált adatokat ne lehessen összekapcsolni az érintettek személyével.

 

 • KÖZÖSSÉGI OLDALAKON TÖRTÉNŐ JELENLÉT

Az Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon. Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

A kezelt személyes adatok típusa: érintett publikus neve, publikus fotója, publikus e-mail címe, érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete, érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye.

Az adatkezelés célja: a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Grt. 6. § (5) bekezdése). Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére törlésig.

Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat.

 

 • A HOZZÁJÁRULÁS IGAZOLHATÓSÁGÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A kezelt személyes adatok típusa: érintett IP címe, e-mail címe, a hozzájárulás időpontja

Az adatkezelés célja: A regisztráció, megrendelés során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében. 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán regisztrál, megrendel, hírlevélre feliratkozik.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség alapján (GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján), a GDPR Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget.

Az adatkezelés időtartama: A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

 

 • EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 1. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

Bizonyos esetekben szükségessé válhat az Adatkezelő számára adatfeldolgozók igénybevétele, ami azt jelenti, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatóban is rögzített személyes adatait átadjuk az adott szolgáltatással érintett adatfeldolgozónak. Az adatfeldolgozók a személyes adatokkal kizárólag az Adatkezelő utasításai szerinti technikai feladatokat látják el, melyek a következők: adatok tárolása, értékelése, elemzése, rendszerezése, szelektálása, archiválása, technikai és egyéb szervezési-bonyolítási feladatok ellátása és biztosítása, honlap üzemeltetése, webes arculat kialakítása.

Az adatokat az adatfeldolgozók ugyanannyi ideig őrzik, mint az Adatkezelő, ezt követően törlésre kerülnek. Az Adatkezelő e körben kijelenti, hogy valamennyi adatfeldolgozót gondosan választja meg, minden esetben hangsúlyozza és elvárja a személyes adatok kezelése során feltétlenül szükséges uniós és magyar jog szerinti előírások betartását. Az Adatkezelő jogosult az adatvédelmi és biztonsági követelmények betartásának ellenőrzésére.

Adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe.

  Adatfeldolgozó
Neve: IDEA-NET SOLUTIONS Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4225 Debrecen, Telek utca 60.
Adószáma: 23796100-2-09
Cégjegyzékszáma: Cg. 09-09-022526
Nyilvántartást vezető bíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Képviseli: Juhász Tibor, ügyvezető
E-mail: info@ideanet.hu
Telefon: +36-70-387-8162
Honlap: www.ideanet.hu
Az adatfeldolgozói tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás

 

http://www.ideanet.hu/doc/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

  Adatfeldolgozó
Neve: REGISTER 2000 Könyvelési és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4031 Debrecen, Derék utca 34. fszt. 2.
Adószáma: 11153683-1-09
Cégjegyzékszáma: Cg. 09-09-002897
Nyilvántartást vezető bíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Képviseli: Veres Gábor és Bencze-Tóth Tünde, ügyvezetők
Az adatfeldolgozói tevékenység megnevezése: könyvelési feladatok
  Adatfeldolgozó
Neve: Facebook Ireland Ltd.
Székhelye: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Írország
Az adatfeldolgozói tevékenység megnevezése: Az Érintett által a reklámozási tevékenység érdekében jóváhagyott személyes adatokon alapuló meghatározott, célzott elektronikus hirdetések eljuttatása az Érintett számára.

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

 

 1. AZ ADATOK TÁROLÁSA

Adatkezelő az érintett személyes adatait az IDEA-NET SOLUTIONS Kft. által üzemeltetett szervereken tárolja. Ez alól kivételt képeznek az érintett által a „Kliensadatlapon” megadott egészségügyi adatok, amelyek kizárólag az Adatkezelő által használt informatikai eszközökön vannak kezelve és tárolva.

 

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

– változatlansága igazolható (adatintegritás);

– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő informatikai eszközei megfelelő jelszóvédelemmel vannak ellátva, illetőleg a „Kliensadatlapok” zárható szekrényben vannak tárolva, amely adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, illetőleg az Adatkezelő azon alkalmazottai férnek hozzá, akik erre munkaviszonyuk, vagy munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyuk alapján fel lettek jogosítva, és az Adatkezelő, mint munkáltató felé megfelelő tartalmú titoktartási nyilatkozatot tettek.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

– a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

9.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

9.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– az adatkezelés céljai;

– az érintett személyes adatok kategóriái;

– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

– a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

– az adatforrásokra vonatkozó információ;

– az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

9.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

9.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

– a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

– a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

– vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

9.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

9.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

9.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint, ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

9.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, azaz pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken (a törvényszékek felsorolását az alábbi linkre kattintva tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

9.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

9.12. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

– az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

– az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

– a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

9.13. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

9.14. Eljárási szabályok

– Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

– Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

– Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

– Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy –különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

– Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

– Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

10. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMÁRÓL, VAGY HA EZ NEM LEHETSÉGES, AKKOR AZ IDŐTARTAM MEGHATÁROZÁSÁNAK SZEMPONTJAIRÓL;
 • AZON JOGÁRÓL, HOGY KÉRELMEZHETI AZ ADATKEZELŐTŐL AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, AZOK HELYESBÍTÉSÉT, TÖRLÉSÉT VAGY KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁT, ÉS JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉS ESETÉN TILTAKOZHAT A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN, VALAMINT A HOZZÁJÁRULÁSON, VAGY SZERZŐDÉSES KAPCSOLATON ALAPULÓ ADATKEZELÉS ESETÉN KÉRHETI AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG BIZTOSÍTÁSÁT;
 • HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉS ESETÉN ARRÓL, HOGY A HOZZÁJÁRULÁST ÖN BÁRMIKOR VISSZAVONHATJA,
 • A FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ CÍMZETT PANASZ BENYÚJTÁSÁNAK JOGÁRÓL;
 • ARRÓL, HOGY A SZEMÉLYES ADAT SZOLGÁLTATÁSA JOGSZABÁLYON VAGY SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉGEN ALAPUL VAGY SZERZŐDÉS KÖTÉSÉNEK ELŐFELTÉTELE-E, VALAMINT, HOGY AZ ÖN KÖTELES-E A SZEMÉLYES ADATOKAT MEGADNI, TOVÁBBÁ, HOGY MILYEN LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEIKKEL JÁRHAT AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSA;
 • AZ AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYÉRŐL (HA ALKALMAZOTT ILYEN ELJÁRÁS), IDEÉRTVE A PROFILALKOTÁST IS, VALAMINT LEGALÁBB EZEKBEN AZ ESETEKBEN AZ ALKALMAZOTT LOGIKÁRA ÉS ARRA VONATKOZÓAN ÉRTHETŐ INFORMÁCIÓKAT, HOGY AZ ILYEN ADATKEZELÉS MILYEN JELENTŐSÉGGEL, ÉS ÖNRE NÉZVE MILYEN VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEKKEL BÍR.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.